Dištančné vzdelávanie

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie.
   

Podstatou efektívneho dištančného vzdelávania je vzájomná  komunikácia medzi učiteľom a žiakmi, triednym učiteľom, rodičmi resp. zákonnými zástupcami a ostatnými vyučujúcimi.  

  • Žiaci sa riadia daným rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľmi spracovávajú podľa pokynov vyučujúcich.
  • Ak vyučujúci naplánuje online hodinu a žiak sa jej nemôže z nejakých dôvodov zúčastniť, zákonný zástupca oznámi skutočnosť vopred (napr. v prípade nedostatočného technického vybavenia) alebo ospravedlní z neúčasti (napr. z dôvodu ochorenia a pod.). Na online hodine je žiak povinný aktívne sa podieľať a mať zapnutú potrebnú kameru a mikrofón. Vyučovacia online hodina je audiovizuálne zaznamenávaná výhradne s účelom pre kontrolné orgány.
  • Ak žiak nemá technické vybavenie, zákonný zástupca informuje vedenie školy, a to následne určí ďalší individuálny postup.
  • Ak žiak nepracuje, nereaguje (nekomunikuje) na pridelené zadania alebo počas dištančného vzdelávania dosahuje slabé a nedostatočné výsledky, po skončení dištančného vzdelávania môže byť komisionálne preskúšaný.
  • Žiaci sa pripravujú aj formou samoštúdia vo všetkých odboroch podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
  • Zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi, ak je žiak PN alebo má inú prekážku vo vzdelávaní a vypracovaní zadaných úloh.
  • Ak rodič nesúhlasí s dištančným vzdelávaním, oznámi to triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. Na čas dištančného vzdelávania sa žiakovi preruší štúdium s možnosťou opätovného nástupu po obnovení prezenčného vyučovania.
  • V prípade dištančného vyučovania sa príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium neodpúšťajú.

Žiakom, aj rodičom ďakujeme za pochopenie a za ochotu spolupracovať.

Tím SZUŠ ART PEGAS

 

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent