Dištančné vzdelávanie

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie.
   

Podstatou efektívneho dištančného vzdelávania je vzájomná  komunikácia medzi učiteľom a žiakmi, triednym učiteľom, rodičmi resp. zákonnými zástupcami a ostatnými vyučujúcimi.  

  • Žiaci sa riadia daným rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľmi spracovávajú podľa pokynov vyučujúcich.
  • Ak vyučujúci naplánuje online hodinu a žiak sa jej nemôže z nejakých dôvodov zúčastniť, zákonný zástupca oznámi skutočnosť vopred (napr. v prípade nedostatočného technického vybavenia) alebo ospravedlní z neúčasti (napr. z dôvodu ochorenia a pod.). Na online hodine je žiak povinný aktívne sa podieľať a mať zapnutú potrebnú kameru a mikrofón. Vyučovacia online hodina je audiovizuálne zaznamenávaná výhradne s účelom pre kontrolné orgány.
  • Ak žiak nemá technické vybavenie, zákonný zástupca informuje vedenie školy, a to následne určí ďalší individuálny postup.
  • Ak žiak nepracuje, nereaguje (nekomunikuje) na pridelené zadania alebo počas dištančného vzdelávania dosahuje slabé a nedostatočné výsledky, po skončení dištančného vzdelávania môže byť komisionálne preskúšaný.
  • Žiaci sa pripravujú aj formou samoštúdia vo všetkých odboroch podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
  • Zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi, ak je žiak PN alebo má inú prekážku vo vzdelávaní a vypracovaní zadaných úloh.
  • Ak rodič nesúhlasí s dištančným vzdelávaním, oznámi to triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. Na čas dištančného vzdelávania sa žiakovi preruší štúdium s možnosťou opätovného nástupu po obnovení prezenčného vyučovania.
  • V prípade dištančného vyučovania sa príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium neodpúšťajú.

Žiakom, aj rodičom ďakujeme za pochopenie a za ochotu spolupracovať.

Tím SZUŠ ART PEGAS