Tlačivo o bezpríznakovosti

Tlačivo o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, študenti SZUŠ ART PEGAS,
 
Aktuálne NOVÉ tlačivo o bezpríznakovosti platné od 15.10.2021 stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz :
👉 Vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak
👉 Vyhlásenie o bezpríznakovosti – návštevník
 
 
nakoľko sa Nitra nachádza v bordovej farbe školského semaforu, prosíme vás o nasledovné:
 
 1. Každý žiak školy je povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (viď príloha).
  Rodič, resp. žiak ho predkladá pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
  V prípade, že žiak nepredloží toto vyhlásenie, považuje sa za príznakového.
   
 2. Ak je u žiaka podozrenie na Covid, bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, rodič o tom bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom, príp. príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
  Ak je u žiaka potvrdené ochorenie Covid, informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
   
 3. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení u svojho dieťaťa:
  – prekrytie horných dýchacích ciest a 
  – dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy
 4. Rodičom a rodinným príslušníkom je ZAKÁZANÝ vstup do budovy školy do odvolania. 
 5. V skupinových odboroch (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický) sa vyučovanie môže realizovať v maximálnom rozsahu 5 žiakov v triede

 Ďakujeme za pochopenie.