Výberové konanie na obsadenie miesta zástupcu/zástupkyne riaditeľa/riaditeľky

Výberové konanie na obsadenie miesta zástupcu/zástupkyne riaditeľa/riaditeľky

Voľné pracovné miesto

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20,Bratislava

 

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS, Tupolevova 20, Bratislava, 851 01 v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 2. absolvovanie I. atestácie
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage
 • skúsenosť so spracovaním dát
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového konania s nasledovnými kritériami:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • stručná koncepcia rozvoja školy
 • overená fotokópia dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas so spracovaním  osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 10 zákona č. 317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov

– najneskôr do 30.06.2022 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej obálke s označením:

Výberové konanie – zástupca/ zástupkyňa riaditeľa/riaditeľky/ Súkromnej základnej umeleckej školy

Na adresu: Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20,Bratislava 851 01

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.