Rozhodnutie zriaďovateľa

OZNAM –  ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA SZUŠ ART PEGAS 

 

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že;

.

na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa
§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania SZUŠ ART PEGAS

mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie až do odvolania.

V záujme zachovania kontinuity výchovno-vyučovacieho procesu Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Štefánikova 140, Nitra, po prerokovaní so zriaďovateľom školy bude od 12. 10. 2020 zabezpečovať, počas mimoriadneho prerušenia skupinového vyučovania, vzdelávanie pre žiakov dištančnou formou:

  • vo Výtvarnom odbore
  • Tanečnom odbore

Vyzývame žiakov a rodičov žiakov, aby sa žiaci zapájali do dištančného vzdelávania.

Individuálne vyučovanie hudobného odboru prebieha prezenčnou formou naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

Podmienky prevádzky SZUŠ ART PEGAS:

a) vstup do priestorov ZUŠ je povolený iba žiakom, ktorí prinesú so sebou vždy vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, riadne vyplnené a podpísané zákonným zástupcom.
b) každý žiak je povinný nosiť rúško, pričom rešpektuje zákaz pohybovať sa v priestoroch ZUŠ bez prekrytia horných dýchacích ciest
c) ak je žiakovi nameraná zvýšená teplota alebo prejavuje príznaky COVID-19, je ihneď umiestnený do samostatnej miestnosti, kde čaká do príchodu rodiča.
d) žiak je po skončení vyučovacieho procesu povinný opustiť priestory ZUŠ.
e) zákonný zástupca žiaka nevstupuje do vnútorných priestorov ZUŠ a rešpektuje nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pokyny stanovené zriaďovateľom SZUŠ ART PEGAS.

 

.

PROSÍME o oboznámenie kliknutím na Rozhodnutie zriaďovateľa SZUŠ ART PEGAS Nitra