Hudobný odbor

Hudobný odbor

 

Budúci žiaci si môžu vybrať štúdium z týchto predmetov:

  • SPEV
  • HRA NA GITARE
  • HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
  • HRA NA HUSLIACH HRA NA KLAVIRI
  • HRA NA KEYBOARDE
  • HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH
  • KOMORNÁ HRA
  • HUDOBNÁ NÁUKA
 

Žiaci hudobného odboru sú zaradení na základe prijímacích skúšok do:

prípravného štúdia – deti od 4 do 6 rokov, žiaci 1.ročníka základnej školy

1. časti štúdia do ročníkov od 1. do 4.

2. časti štúdia do ročníkov od 1. do 4.

Vyučovanie v hudobnom odbore sa deje individuálnou formou 1x do týždňa po 65minút – hudobný nástroj, žiaci zaradení do prípravného štúdia 1x do týždňa po 30minút. Žiak v 1. časti od 3. ročníka je povinný sa zúčastňovať na vyučovaní komornej hry a hudobnej náuky, ktoré bývajú 1x do týždňa po 45minút a ide o skupinové vyučovanie.

Všeobecné ustanovenia výučby v hudobnom odbore:
Ak sa žiak ospravedlní do 10h. v deň svojej výučby, že z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže zúčastniť vyučovania – hodina mu bude nahradená po dohode s pedagógom. Ak tak neurobí, nemá nárok na náhradnú hodinu.