Usmernenie k platbe školného

Usmernenie k platbe školného
pre výber príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID – 19
šk. rok 2020/2021

 

Usmernenie k platbe školného o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole. V súlade s rozhodnutiami ÚVZ SR a MŠ SR v Súkromnej základnej umeleckej škole ART PEGAS, Bratislava pokračuje vyučovanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom odbore a je realizované dištančnou formou. Vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie naďalej platí povinnosť platiť školný
poplatok/polročný. V prípade, ak rodič zaplatil školný poplatok a jeho dieťa zo závažných dôvodov /technické zabezpečenie/ nenastúpil a nenastúpi na dištančné vzdelávanie, presúva sa alikvotná čiastka za neprebiehajúcu výučbu na obdobie, v ktorom, ak to bude umožnené nariadeniami UVZ SR a MŠ SR opäť začne prebiehať prezenčná výučba. Školný poplatok sa nevracia späť, nakoľko vyučovanie pokračuje naďalej a učitelia vynakladajú maximálne úsilie na kvalitne odvedenie dištančnej formy vyučovania.
Rodič žiaka, ktorý ešte neplatil polročný školný poplatok za 1.polrok je povinný ho uhradiť do 10.11.2020 na číslo účtu 20284637/6500, IBAN: SK36 6500 0000 0000 2028 4637. O výške školného sa informujte u svojho triedneho učiteľa.

Bratislava, 02.11.2020

Riaditeľstvo SZUŠ ART PEGAS