Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k 26.4.2021 a 3.5.2021

Aktualizované: 3.5.2021

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u

  1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.
  2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. 

  • Bližšie informácie ohľadne školského COVID automatu nájdete pod článkom v galérií.

SZUŠ ART PEGAS